شمش طلای گلدیس

گروه گلدیس تنها تولید کننده شمش طلای ایرانی می باشد که در محصولات آن شمش طلا بر روی کارت پرس نشده و در محفظه حباب دار و متحرک است. این ویژگی منحصر به فرد ، ضریب امنیت اصالت شمش خریداری شده را ، نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 20 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 10 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 5 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 3 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 2 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 1.5 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 1 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.900 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.800 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.700 گرم

🔸 بهترین پس انداز

🔸 بهترین سرمایه گذاری

🔸 بهترین گزینه حفظ سرمایه

🔸 بهترین انتخاب،برای بهترینها

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.600 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.500 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.450 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.400 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.350 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.300 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.250 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.200 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.150 گرم

شمش طلای 24 عیار گلدیس
وزن : 0.100 گرم

error: Content is protected !!